Trossamfundet SMF prioriterar följande områden i sina kontakter med myndigheter och kommunala makthavare.

Imamutbildning

SMF har för nuvarande 43 församlingar och 50 imamer som ger religiös och socialservice för 53 800 medlemmar. SMF mål att ha en välutbildad imam med fastanställning i varje medlemsförsamling. För att förverkliga målet vill vi förändra församlingsstruktur för att skapa en levande församling som kan försörja sig med egna resurser. De flesta imamer är frivilliga och saknar yrkes och språkkompetens. SMF vill arbeta med regeringen för att främja och säkerställa mångfalden och kvalitet på yrkesimamer.  med kulturell och språk anpassad undervisningen och överlåta till föräldrarna uppgiften att välja skola till sina barn. Berörda kommunerna bör ge tillräckliga resurser så att familjerna kan välja för sina barn den skola som de anser kan vara bäst just för dem. Utbildningsväsendet bör förbättras för att ge Sverige ett försprång i en alltmer snabbutvecklande värld. Kvalitén i undervisning, resurserna och den etiska samt moraliska atmosfären i skolan måste förbättras.

Imamer och Kriminalvården och sjukvården

Många imamer vittnar att intagna vid anstalter mår psykiskt dåligt och i behov av imamer. Deras beteende förändras, Många upplever att det känns att man spottar efter dem på avdelningar och på arbetsplatser.

Det skapar utanförskap i deras inre och i avdelningen. Det blir dubbelutsatthet. Religiösa individer undvikas, trots att dem skadar väl ingen.  Det ideala för oss är imam sociala forum som jobbar med kulturell och religiös pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen.

Fritt forum

Det pluralistiska samhälle som vi alla borde skapa och våga träffas, samtala med varandra, visa respekt och tolerans. Det är möjligt att utarbeta ett pluralistiskt system i stället för att tvinga egna värderingar på varandra. Det gäller också sjukvården som är i behov av etablerande sjukhusimamtjänster. SMF mål att etablering av imam forum för att förbättra förhållanden vid anstalter och sjukvård som ett led i skapandet av välbefinnande samhälle.

SMF sakliga huvudmål är Förebyggande av utanförskap och kartlägga behovet av imamer i förhållande till klienternas och patienternas behov samt utveckla mer kontakter med frivilligorganisationer och trossamfunden för at minska sjukskrivningarna och för bättra invandrarnas psykiska hälsan.

Samhället och mångfalden

Det ideala för samhället är ett system med kulturell pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen. Rent principiellt kan mångfalden framstå som den bästa lösningen för samhället. Det pluralistiska samhälle som vi alla borde respektera, kräver en bättre förståelse för minoriteternas kulturella och religiösa traditioner. Att våga träffas, samtala med varandra, visa respekt och tolerans är första steget till etablering av välfärden i samhälle.

Välfärden

Välfärden bör gynna majoritet och minoritets befolkning i samhället.  Möjligheten till arbete bör vara lika för alla.  I stället för osämja mellan folkgruppen bör vi resonera om hur majoriteten och minoriteterna hanterar sin klädsel, tro, sociala traditioner, utbildning, familj, tradition, plikt och ansvar och framtid i ett mångkulturellt samhälle.

Bidragsberoendet bör minska och arbeten prioriteras. De offentliga och privata sektorerna bör sträva efter förbättring av sina metoder för att hjälpa institutioner, små företagare och individer att bli självförsörjande.

Nyanlända flyktingfamiljer

Många medlemmar vittnar att nyanlända flyktingfamiljer och dess barn mår psykiskt dåligt. Barnens beteende förändras.  Många upplever att det känns att man spottar efter dem på gatan och arbetsplatsen och det skapar utanförskap och klassamhälle. Religiösa individer undvikas, trots att dem skadar väl ingen.  Det ideala för oss är imam sociala forum som jobbar med kulturell och religiös pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen.

Ett pluralistiskt samhälle

Det pluralistiska samhälle som vi alla borde respektera, kräver en bättre förståelse för medborgarnas demokratiska rättigheter, Vi måste våga träffas, samtala med varandra, visa respekt och tolerans. Det är möjligt att utarbeta ett pluralistiskt system i stället för att tvinga egna värderingar på varandra. Att förbättra förhållanden i svensk sjukvård är ett led i skapandet av välbefinnande samhälle. Förebyggande av sjukvården bör utvecklas ännu mer för at minska sjukskrivningarna och för att bättra invandrarnas psykiska hälsa.

Arbete

Ett internationellt företagarforum som hjälper näringslivet att rekrytera rätt inhemsk kompetens bör skapas i alla kommuner i samarbete med SMF. Arbetsförhållanden bör förbättras och hänsyn tas till mångfalden i arbetsmarknaden. Diskriminering på grund av hudfärg, sexuelläggning eller religiösa övertygelse som är vardagsmat för främlingsfientliga grupper ska bekämpas med effektiv anställnings hjälpmetoder med politiker som engagerar sig i alla dialogmöten kring arbetsplats diskriminering. Utövning av religiösa verksamheter som ledighet i samband med firande av högtider bör underlättas och säkerställas i kollektiva avtalen mellan arbetsgivare, facken och arbetstagare.

Bostäder

Ny bostads policy med kooperativa hyresrätter i förorterna bör utvecklas med skapande av medlemsbank med stöd av Nutek och regeringen för att gynna bostadsbyggandet. Familjestrukturerna har förändrats och bostadsmarkanden bör följa denna utveckling. Holistiska metoder bör uppmuntras i planeringen av nybyggnationer eller i större renoveringsinsatserna. Hyr- köp kontrakt bör införas, för att underlätta för invandrarfamiljer att äga sina bostäder. Kommuner borde erbjuda stora familjer tomt förmånligt för att bygga egna bostäder mot utlämnande av hyreslägenheter till bostadsmarknaden. Lån bör utgå till lågavlönade familjer med kommunala och statliga garantier.

 Interkulturella dialogen

Sverige borde vara först med spridning av interkulturell fredskultur i dialogen med muslimska världen, genom att spela en mer framträdande roll i världs arena för att utveckla en mer humant och rättvist världspolitik. Folkrätten ska skyddas med stöd av internationella garantier och de mänskliga rättigheterna ska respekteras av alla länder och folkgrupper. Att främja stödet för inhemska demokratiska idéer att blomstra med stöd av biståndet för att höja livskvalitén i utvecklande länder. Utbildning av aktiva individer i facken och politiska partier och rörelser för att hantera demokratin på ett sätt som gagnar folkens frivilja och höja kvaliténs på politiska kompetensen.

Brott och socialtjänster

Att utveckla ett samhälle, vi alla delaktiga och står för rättvisa, säkerhet och individens integritet. Brottsbekämpande myndigheter kan räkna med SMF med egna imamer och dess sociala resurser för att förebygga brott bland invandrar ungdomar.

Samarbete och samverkan med samhällsinstitutioner ges mer utrymme och stödet till samhället förebyggande insatser förstärks. Familjens och skolans roll blir mer tydlig i de förebyggande insatserna. SMF och dess medlemsförsamlingars ansvar skall inte begränsas till egna medlemmar, men vi riktar våra sociala insatser till alla behövande.

Att utveckla medlemsförsamlingarna så att de speglar det goda i samhället.

SMF vill ha samtal med näringslivet för skapand av en öppen arbetsmarknad för unga generationen och vill genomföra imam yrkesutbildning som genomsyrar näringslivet och hjälper unga invandrare att ha arbete med bra betalt.

Om det dröjer, blir det naturligt för många att skaffa sitt levebröd på ett annat sätt, antigen genom kriminella handlingar eller genom att söka arbete i svarta marknaden med behållning av social och bostadsbidrag. Jag tror att invandrare kan klara sig på egen hand om samhället underlättar arbetsmarknaden ut dem.

 Inre och kring miljö

Att vårda eget jag och förvalta de naturliga tillgångarna på så sätt som gynnar oss och de kommande generationerna är SMF huvudinsats i miljöfrågor. Miljö som vi lär känna är inte bara naturen, men vår egen natur bör prioriteras för att ha godhälsa för att orka förvalta de naturliga tillgångarna.

Främlingsfientlighet och diskriminering

SMF vill samarbeta med alla privata diskriminerings byråar och DO för att hitta parakitiska och genomförbara åtgärder för att bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället. Särskilda insatser med kompetenta imamer sätts in för att främja det mångkulturella. Religionens betydelse för SMF imam fritt forum skall bejaka alla frågor som kan leda till gott grannskap. Utbudet av interkulturell dialog i skolor skall införas för att säkerställa rättssäkerheten för alla elever i Sverige. Rent principiellt kan vi lyfta upp demokratin från det fina rummet och omvandla den att framstå som folkdemokrati. Det är vårt koncept för att bekämpa diskrimineringen i samhället.  Det som oroar mest är att visa nationella och rasistiska politiska rörelser strävar efter total isolering av religion från det offentliga rummet och en kapitulation av religiösa.

SMF vill gagna Kultur, Media och sport

Våra medlemmar vittnar att många nyanlända flyktingar befinner sig i dag i ett underläge. Därför blir de för alltid eller snar framtid ofta marginaliserade och många framhävder att de inte känner sig välkomna. SMF har planerat interna insatser som speglar islam och samhällets gemensamma grundvärderingar och utgå från sakliga och vetenskapliga grunder i sitt arbete. Kulturlivet utvecklas för att omfamna olikheterna och leda till en mer kreativa idé för att förbättra livs kvalité för minoriteterna. SMF kommer att intensivera kontakterna med alla tv- och radio kanaler samt tidningar för att skapa debatt forum som gagnar integrationen.  Fler Radio och tv program som speglar det interkulturella samhället ska genomsyra vardagen för att skapa ett rikt kulturellt liv. Man bör också ta hänsyn till de olika livsåskådningar som finns i landet.

Försvar och säkerhet

Ett starkt och välutvecklad försvarsmakt som skyddar landets suveränitet, säkerhet och neutralitet är SMF nya idé strategi. Det är viktigt att våra ungdomar bereds möjlighet att ingå i internationell freds styrkor i samarbete med likasinnade länder och under FN mandat. Vi har kompetens att utbilda och informera försvarsmaktens personal för att motarbeta all form av diskriminering av värnpliktiga och att kunna hantera folk som förtrycks v ockupationer och hur man skapar tillit genom att ärtigt ta avstånd från länder och organisationer som hotar världsfreden.

Socialekonomi

Att utveckla en balanserad och rättvis socialekonomi som tillvaratar människans kreativitet. Företag hjälpas åt att bidra till samhällsutvecklingen genom att uppmärksamma invandrarnas heliga högtider och det kläd och matkulturen kring helgerna. SMF vill bygga grundstenar för mer företagsamhet bland medlemmarna. En medlemsbank med räntefria medel för att förorts medlemmar tar över egna bostad med kooperativa hyresrätter. Det är önskvärt av alla som har svagekonomi.

Integration och kulturella och språk i föreningsgårdar

Integration är ett mål och en process. Verklighetsbaserad integrations processer borde utvecklas genom att fylla tomrummet i ungarnas språk och kultur kunskaper. De flesta är halvspråkiga och halvkulturella, med extra resurser kan vi skapa mångkulturella och kulturella ungdomar som blir naturligt integrerade i samhället. Respekt för oliktänkandet och individens integritet breddar tillit för makthavare och minskar spänning och hat mellan olika folkgrupper.  SMF är för dialog mellan alla religioner, etniciteter och åsikter och exporterar en välfungerande modell. Marginalisering av muslimer i vardagen och arbetslivet bör motarbetas. Byggandet av moskéer och etablering av föreningsgårdar med språk och religionsundervisning bör prioriteras med syfte till att förstärka medborgarnas roll och delaktighet. SMF kan tänka sig flytta all religionsundervisning och hemspråkundervisning i egna föreningsgårdar om regeringen och kommunerna hjälper till med medel och resurser. Vår tidigare strategi med etablering av islamiska skolor kommer att förändras totalt. Största vikten kommer att belastas imamerna. Vi anser att det som är uttryckt i denna deklaration kommer att bidra till ett mer utvecklande av SMF som omfamnar alla medlemsförsamlingar och medlemmar.